OPERAT WODNOPRAWNY
DECYZJA WODNOPRAWNA

Czym jest operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny to specjalistyczna dokumentacja stanowiąca obowiązkowy załącznik do wniosku o uzyskanie zgody wodnoprawnej postaci pozwolenia wodnoprawnego. Operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej i graficznej, która winna być ze sobą spójna merytorycznie. Wraz z operatem załącza się opis planowanego przedsięwzięcia w języku niezawierającym określeń specjalistycznych, na potrzeby szybkiego określenia zakresu dokumentacji przez osoby ją opiniującą, jak również strony postępowania administracyjnego. Zakres opracowania części tekstowej i graficznej operatu wodnoprawnego wskazuje art. 409 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2019 z późn. zm.

Czy operat wodnoprawny stanowi komplet wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego?

Odpowiedź jest bardzo krótka: NIE. Jednak należy ją rozwinąć.

To, co należy przedłożyć wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przedstawia art. 407 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2019 z późn. zm. W skrócie pisząc, nieodzownymi elementami wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego są:

– decyzja o warunkach zabudowy/lokalizacji celu publicznego.

Tę uzyskuje się w urzędzie miasta lub gminy na podstawie osobnego wniosku. Należy zwrócić uwagę, iż to co zostanie zawarte w decyzji o warunkach zabudowy jest wiążące z w ramach zakresu opracowania dokumentacji wodnoprawnej, w związku z czym należy wyjątkowo starannie opracować wniosek, by uzyskana decyzja pomagała, a nie przeszkadzała w uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Zaleca się, aby wniosek o ustalenie warunków zabudowy sporządzała osoba doświadczona. W naszym cenniku znajdziesz informację o kosztach uzyskania takiej decyzji.

Gdy obszar inwestycji objęty jest MPZP, nie uzyskujemy decyzji o warunkach zabudowy.

– wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ten uzyskuje się również w urzędzie miasta lub gminy, lecz jego uzyskanie jest o wiele przyjemniejsze i nie jest związane ze skomplikowaną procedurą administracyjną.. O kosztach uzyskania wypisu i wyrysu z MPZP znajdziesz w naszym cenniku.

– decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Gdzie, w jakich przypadkach oraz w jakim przedziale cenowym uzyskuje się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znajdziesz w tej karcie oraz cenniku.

Nasze częste doświadczenia wskazują, iż należy przedłożyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w sytuacji, gdy jest ona wymagana, lecz również urzędowe potwierdzenie gdy decyzja ta w konkretnym przypadku nie jest wymagana. Kuriozum sprawy powstaje wtedy, gdy urząd miasta lub gminy wydający zaświadczenie o braku konieczności uzyskania decyzji musi przyjąć formalny wniosek zawierający Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia dla inwestycji, dla której nie da się przyporządkować odpowiedniego paragrafu rozporządzenia, przez co sam wniosek staje się z formalnego punktu widzenia niespełniający warunków do uzyskania decyzji środowiskowej.

– ocenę wodnoprawną (decyzję) gdy ta jest wymagana

Więcej informacji o ocenie wodnoprawnej oraz jej kosztach uzyskania znajdziesz w tej karcie i naszym cenniku.

– uproszczone wypisy z rejestru gruntu, lub pełne wypisy z rejestru gruntu

Wypisy te uzyskuje się w starostwie powiatowym, lub urzędzie miejskim miasta na prawach powiatu. Wypisy te służą do ustalenia stron postępowaniu wodnoprawnym. Wypisy należy uzyskać nie tylko dla działek na których znajduje się inwestycja, lecz również dla działek na które wkracza zasięg oddziaływania owej inwestycji. Prawo do uzyskania wypisów dla działek, których wnioskodawca nie jest właścicielem, posiada opracowujący dokumentację wodnoprawną po wskazaniu odpowiedniej podstawy prawnej. W związku z różnorakim zasięgiem oddziaływania inwestycji, działki na które wkracza owy zasięg określa się w trakcie opracowywania dokumentacji wodnoprawnej.

Czy to koniec dodatkowych, obowiązkowych załączników?

Niestety NIE, a zatem ciąg dalszy opowieści…

– zgodę milczącą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Uzyskana decyzja środowiskowa, w sytuacji gdy jest ona wymagana, nie zwalnia z obowiązku uzyskania milczącej zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z prac na terenach form ochronny przyrody oraz w korytach cieków naturalnych, w zgodzie z art. 118 ustawy o ochronie przyrody. Aspekt ten jest niestety często pomijany, a o jego braku niedoświadczony projektant dowiaduje się tuż po złożeniu wniosku o pozwolenie wodnoprawne, co bardzo przedłuża proces jego uzyskania. Więcej na temat zgody milczącej RDOŚ i jej kosztów uzyskasz tutaj i w naszym cenniku.

– Instrukcję Gospodarowania Wodą

Tę, załącza się gdy wniosek i operat wodnoprawny obejmuje swym zakresem piętrzenie wód płynących budowlą o wysokości powyżej 1 m piętrzenia, lub wspólne korzystanie z wód przez kilka zakładów. Więcej o zakresie Instrukcji Gospodarowania Wodą, jej kosztach i podstawie prawnej znajdziesz tutaj oraz naszym cenniku.

– Decyzją hydrogeologiczną

Tej nie może zabraknąć gdy planowany jest pobór wód podziemnych, wykraczający poza zakres zwykłego korzystania z wód lub planowane odwadnianie zakładu górniczego. Więcej informacji o usługach wodnych, zwykłym i szczególnym korzystaniu z wód znajdziesz na naszym blogu, tutaj. Więcej informacji o konieczności uzyskania decyzji hydrogeologicznej oraz jej kosztach znajdziesz tutaj oraz w naszym cenniku.

– Zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych

Tę należy przedłożyć obowiązkowo wraz z operatem, którego zakres obejmuje planowane wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, których właścicielem jest inny niż wnioskujący podmiot. Akceptowana jest wyłącznie pisemna, oryginalna zgoda.

Niestety, z naszego doświadczenia wynika, iż w dużych aglomeracjach oraz w rejonach stref handlowych, stan prawny urządzeń kanalizacji nie zawsze jest czytelny, co znacząco utrudnia uzyskanie zgody od realnego właściciela urządzeń kanalizacyjnych.

– Badania składu ścieków odprowadzanych do odbiornika

Wyniki badań ścieków wykonanych przez akredytowane laboratorium należy przedłożyć, gdy obowiązek ich wykonywania został określony w uprzednim, lub obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym.

Kiedy wymagane jest uzyskanie decyzji wodnoprawnej?

Katalog działań wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przedstawiony został w art. 389 ustawy prawo wodne. Katalog ten w rzeczy samej nie jest zbyt długi, lecz poszczególne interpretacje potrafią zawrócić w głowie.

W zgodzie z ustawą, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na:

 1. Usługi wodne.

Więcej informacji o usługach wodnych, czym są oraz jak się klasyfikują znajdziesz w art. 35 ustawy prawo wodne oraz tutaj z krótkim komentarzem.

 1. Szczególne korzystanie z wód

Więcej informacji o zwykłym i szczegółowym zakresie korzystania z wód, czym jest oraz jak się klasyfikuje znajdziesz w art. 29-34 ustawy prawo wodne oraz tutaj z krótkim komentarzem.

 1. Długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej.

Długotrwałe obniżanie poziomu zwierciadła wody podziemnej następuje w wyniku np: stałego, długotrwałego odwadniania obiektu górniczego lub obiektu budowlanego. Ważnym jest, aby wniosek oraz wydane pozwolenie wodnoprawne o powyższy aspekt obejmował rzeczywisty okres trwania obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej. W ramach operatu wodnoprawnego w powyższym zakresie wymaga się ścisłej współpracy z hydrogeologiem, którego wiedza i doświadczenie pomoże szczegółowo określić zasięgi oddziaływania przedsięwzięcia.

Powyższego punktu nie należy mylić z trwałym odwadnianiem wykopów budowlanych czy, wykonaniem urządzeń odwadniających obiekty budowlane, gdyż ich wykonanie o zasięgu oddziaływania nie wykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem wymaga wyłącznie przedłożenie zgłoszenia wodnoprawnego, o którym więcej informacji znajdziesz tutaj.

 1. Rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;

Rekultywacją wód nazywa się przywracanie wartości użytkowych lub przyrodniczych wód podjętych owym procesem. Katalog metod i działań prowadzonych w ramach rekultywacji wód jest niezmiernie szeroki, a jednym z nich jest wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów. Więcej o rekultywacji znajdziesz w naszym krótkim wpisie, tutaj.

 1. Wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

W ramach rekultywacji wód, bardzo popularną, a zarazem skuteczną metodą jest wprowadzanie do wód środków hamujących rozwój glonów. Proces ten nazywany jest często strącaniem i jego celem jest wyłączenie(związanie) z obiektu pierwiastków biogennych tj. azot i fosfor. Aspekt ten wymaga również uzyskania oceny wodnoprawnej, o której przeczytasz tutaj.

 1. Wykonanie urządzeń wodnych;

Urządzeniami wodnymi są urządzenia i budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów.

Czym są urządzenia wodne definiuje katalog otwarty przedstawiony w  art. 16 pkt 65 ustawy prawo wodne, a przepisy ustawy, które dotyczą urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do tych przedstawionych w art. 17 ust 1 pkt 3. Więcej o urządzeniach wodnych przeczytasz tutaj.

 1. Regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;

Wszelkie prace regulacyjne na potokach górskich oraz  w korytach cieków naturalnych, wymagają uzyskania zgody milczącej RDOŚ z art. 118, o których przeczytasz tutaj.

Kiedy ciek naturalny klasyfikowany jest jako potok górski, znajdziesz tutaj.

Wraz z kształtowaniem koryt cieków naturalnych wymagane jest ustalenie nowej linii brzegowej, co wymaga uzyskania decyzji ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Więcej o zakresie wniosku oraz jego wymaganiach znajdziesz na naszym blogu, tutaj.

Należy zwrócić uwagę, iż w ramach przebudowy cieków naturalnych należy przeprowadzić analizę hydrauliczno-hydrologiczną dla układu istniejącego i projektowanego, na potrzeby określenia czy zmiana ukształtowania koryta nie wpłynie negatywnie na warunki wodno-gruntowe terenów przyległych.

 1. Zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;

Każda zmiana mająca wpływ na warunki przepływu ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. To czy konkretna inwestycja (np. budowa stawów rybnych w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki) wpływa na warunki przepływu wód określa się w trakcie opracowywania dokumentacji wodnoprawnej.

Często potwierdzeniem wpływu przedsięwzięcia na warunki przepływu wód jest modelowanie przepływów i analiza hydrauliczno-hydrologiczna, o której więcej poczytasz tutaj.

 1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;

Wykonanie na ciekach naturalnych lub w wałach powodziowych przepustów, obiektów mostowych, rurociągów oraz przewodów w rurociągach osłonowych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zwrócić należy uwagę, iż wykonanie takich obiektów winno być zgodne z warunkami właściciela wód (PGW Wody Polskie) oraz z odrębnymi przepisami. Najczęściej wykonanie obiektu mostowego oraz przepustu na cieku naturalnym wiąże się z koniecznością modelowania przepływów i analizą hydrauliczno-hydrologiczną.

 1. Prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych

Wykaz śródlądowych dróg wodnych określa rozporządzenie rady ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r w sprawie śródlądowych dróg wodnych, które znajdziesz tutaj. Prowadzenie napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych wiąże się z koniecznością zachowania wymaganej prawem wysokości zawieszenia ponad zwierciadłem średniej wody żeglownej oraz nad wałami w ramach konieczności zachowania bezpieczeństwa w ramach prac remontowych wałów, oraz jego pieszo-rowerowego stałego użytkowania.

 1. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych

Czym są i co klasyfikuje przedsięwzięcia, do tych znacząco oddziaływujących na środowisko znajdziesz tutaj. Czym są obiekty budowlane, przeczytasz tutaj.

Powyższy aspekt wymogu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wiąże się z najczęściej z budową budynków jedno i wielorodzinnych na obszarach zagrożenia powodzią. Czy obszar Państwa inwestycji znajduje się na owym obszarze, można sprawdzić na http://mapy.isok.gov.pl/imap/. To ważne by mieć tak podstawą wiedzę przed chęcią budowy domu na wymarzonej działce.

 1. Gromadzenia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 77 ust.3.

Aspekt ten najczęściej obejmuje chęć wykonania przez inwestorów szczelnych zbiorników na nieczystości płynne (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których zawartość należy chronić (pozostawić na ich pierwotnym miejscu) podczas wezbrań wód, aby ścieki nie przedostały się bezpośrednio do wód płynących.