Czym jest susza i ja ją klasyfikujemy?

Czym jest susza i jak ją klasyfikujemy?

Susza oznacza dostępność wody poniżej średniej w określonych warunkach naturalnych i jest zjawiskiem ciągłym o regionalnym zasięgu. Susza to nie tylko ekstremalne zjawiska, ale wszystkie te regionalne, które występują w  warunkach mniejszej dostępności wody. Z uwagi na warunki meteorologiczne i klimatyczne, problemy rolnicze, warunki hydrologiczne i skutki gospodarcze wyróżnia się 3 etapy rozwoju suszy.

Susza meteorologiczna (atmosferyczna) – związana jest z wyżową cyrkulacją atmosferyczną, powodującą napływ ciepłych i suchych mas powietrza. Wiąże się z brakiem opadów powyżej 20 dni. Skutkiem jest spadek wilgoci dla danego obszaru poniżej stanu normalnego w danych warunkach klimatycznych uwilgotnienia.

Susza glebowa (rolnicza) – oznacza niedobór wody dostępnej dla roślin, na tym etapie suszy, obfite opady powodują szybkie uzupełnienie wody w strefie aeracji gleby. (wierzchnia strefa gleb, gdzie woda związana jest z ziarnami gruntu, a woda niezwiązana występuje okresowo). Niedobór wody w gruncie na tym etapie suszy powoduje zaburzenie i niewydolność gospodarki rolnej

Susza hydrologiczna – ostatni i ciężko odwracalny etap suszy, który widoczny jest obecnie na znacznym terenie kraju. Powoduje ona obniżenie przepływu w rzekach poniżej przepływu średniego i w wypadku dalszego trwania suszy, obniża się poziom wód gruntowych. W takich sytuacjach, nawet długotrwałym opady deszczu mają problem zregenerować poziom wód podziemnych.

Najbardziej widocznym skutkiem kilkuletniej suszy hydrologicznej jest między innymi zbiornik zaporowy w Kalifornii.

Są miejsca na ziemi, gdzie nigdy nie padało?

Nie. Pomimo powszechnej opinii, że „na pustyni nie pada”, nawet na najsuchszej pustyni na globie Atacamie występuje opad, który wynosi poniżej 50 mm/rok, lecz są miejsca gdzie w obserwowanym okresie nie zanotowano żadnego opadu. Do najsuchszych miejsc na ziemi zalicza się: Pustynia Atacama w Am. Południowej; Sahara w Afryce; Pustynia Gobi w Afryce (najsurowsza pustynia na świecie z temperaturami od -40 do + 50); Dolina Śmierci w USA oraz Suche Doliny na wiecznie zmarzniętej Antarktydzie.

W Europie również występują pustynie i posiadaczem największej jesteśmy My. Pustynia Błędowska o powierzchni ok 34 km^2 i miąższością piasków do 70 m!

Dla zainteresowanych bardzo dobrym materiałem BBC, polecam film z serii PLANETA ZIEMIA – PUSTYNIE.

Jak zaradzić w sytuacji suszy, jak jej zapobiegać i łagodzić skutki? Wkrótce w kolejnym poście.

Kategorie: AKTUALNOŚCI